Our site uses cookies to make it work and to help us give you the best possible user experience. By using our site, you agree to our use of cookies. To find out more about cookies and how you can disable them, please read our cookies statement. 

Cookie Settings

You can manage your cookie settings by turning cookies on and off.

Click on the different cookie  headings to find out more about the types of cookies we use on this site and to change your settings. Please be aware that if you choose to turn off  cookies, certain areas of our site may not work and your browsing experience may be impacted.

For further information on how we use cookies, please see our cookies statement. 

Strictly Necessary Cookies

(Req)

These cookies are essential for the technical operation of and proper functioning of our site  and enable you to register and login, to easily move around our site, and to access secure areas. Without these cookies our site won't function properly.  

These cookies are required

Performance Cookies

Performance cookies allow us to collect aggregated and anonymous data on how our site is used, such as the number of visitors to our site, how you navigate around and the time spent on our site and also to identify any errors in functionality. These cookies also help us to improve the way our site works by ensuring that you can find what you’re looking for easily, to better understand what you are interested in and to measure the effectiveness of the content of our site. 

Marketing Cookies

These cookies allow us to advertise our products to you and allow us to pass this information on to our trusted third parties so that they can advertise our products to you on our behalf. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. No personal information is shared to third parties. Any personal information collected while using our website could be used for direct marketing from Dimension Data only.

Hnáni touhou po dokonalosti

A zavázáni k profesionálnímu jednání

 • Řízení a etika
 • Prohlášení o lidských právech a moderním otrokářství
 • More policy documents

Etický kodex

Společnost Dimension Data je odhodlána prosazovat etické a zákonné zásady podnikání ve všech zemích, kde pracuje. Věříme, že integrovaný přístup k řízení, etice, rizikům a dodržování pravidel posiluje naše hodnoty a podporuje naše cíle odpovědného podnikání. Veškerá obchodní jednání jsou prováděna s transparentností a integritou. Podporujeme naše zaměstnance v dodržování principů, hodnot a etických zásad. Poskytujeme pokyny, které vysvětlují, co je od každé osoby pracující pro společnost Dimension Data očekáváno, bez ohledu na místo, ve kterém podnikáme.

Praktické postupy odpovědného firemního chování společnosti Dimension Data zahrnují:

 • dodržování platných zákonů a nařízení;
 • nulová tolerance korupce a nelegálních postupů;
 • zásady protikorupčního jednání, které uvádějí, že úplatky a další nezákonné platby nesmí být vypláceny ani přijímány;
 • zásady definující podmínky poskytování a přijímání darů a pohostinnosti v obchodním styku;
 • zachovávání důvěrnosti informací a osobních údajů klientů;
 • neúčast v jakémkoliv jednání, které je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže;
 • ředitelé a zaměstnanci nemají dovoleno se angažovat v podnikání jménem společnosti Dimension Data s organizacemi, ve kterých mají materiální zájmy, bez úplného přiznání takového stavu;

Výbor pro etiku a dodržování pravidel skupiny Dimension Data je podřízen výboru pro audity ve všech aspektech dodržování příslušných zákonů, předpisů, externích zásad ze strany skupiny a také vlastních interních zásad a postupů pro udržení etických obchodních postupů. Naše oddělení odpovědné za dodržování pravidel spravuje programy etiky a dodržování pravidel, které poskytují informace o firemním chování a etice, a provádí pravidelné přezkoumání dodržování pravidel.

Závazky v oblasti ochrany lidských práv

My, jako součást skupiny NTT, uznáváme, že dodržování lidských práv je naší celopodnikovou odpovědností a dodržováním této odpovědnosti se zaměřujeme na vytváření bezpečného, zabezpečeného a bohatého společenského prostředí.

 1. Při všech firemních činnostech respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva, včetně Univerzální deklarace lidských práv.
 2. Snažíme se neúčastnit se přímo nebo nepřímo jakýchkoliv činností, při kterých by docházelo k porušování lidských práv.
 3. Podporujeme snižování negativních dopadů na lidská práva. Pokud dojde k ovlivnění lidských práv, reagujeme správným způsobem.
 4. Pokud náš obchodní partner udělá cokoliv, co by mělo negativní dopad na lidská práva a co je spojeno s produktem nebo službami společnosti Dimension Data, očekáváme od něj, že nadále bude respektovat lidská práva a zdrží se jejich porušování.

Naše zásady dodržování lidských práv

 1. Společnost Dimension Data dodržuje lidská práva všech zúčastněných stran a je k tomu vedena příkladem svých vedoucích pracovníků.
 2. Společnost Dimension Data respektuje rozmanitost, podporuje rovné příležitosti a snaží se vytvářet zdravé pracovní prostředí, ve kterém nedochází k obtěžování.
 3. Společnost Dimension Data bude z pohledu dodržování lidských práv přezkoumávat svou činnost podle potřeby a uzpůsobí a zlepší dodržování lidských práv v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Společnost Dimension Data je odhodlána podporovat další společnosti v rámci skupiny v jejich úsilí zvýšit povědomí o problematice lidských práv.

Prohlášení o moderním otrokářství a obchodování s lidmi

Nebudeme používat ani tolerovat používání otrocké práce, dětské práce nebo obchodování s lidmi v našem podnikání ani dodavatelském řetězci. Snažíme se být čestní, etičtí a transparentní ve všem, co děláme.

Společnost Dimension Data nemůže přehlížet jakoukoliv formu otrokářství nebo obchodování s lidmi a má pro to nulovou toleranci. Společnost Dimension Data je odhodlána bojovat proti modernímu otrokářství bez ohledu na to, jak se může projevovat. Jsme odhodláni zajistit, aby nedocházelo k žádnému modernímu otrokářství ani obchodování s lidmi v našem dodavatelském řetězci, ani jakýchkoliv jiných oblastech našeho podnikání.

Dodavatelé společnosti Dimension Data jsou zavázáni ve svých smlouvách dodržovat všechny platné zákony.

V průběhu nadcházejícího finančního roku budeme zavádět školení v oblasti informovanosti o lidských právech, boji proti otrokářství a obchodování s lidmi pro všechny nové zaměstnance a pravidelně aktualizační školení pro stávající zaměstnance, což se stane součástí našeho nepřetržitého školení v oblasti dodržování pravidel. Společnost Dimension Data rovněž požaduje po všech zaměstnancích, aby dodržovali náš Etický kodex, a jeho dodržování musí všichni zaměstnanci osvědčit.

Toto prohlášení je učiněno ve shodě s částí 54(1) zákona o moderním otrokářství a vytváří prohlášení společnosti Dimension Data o boji proti otrokářství a obchodování s lidmi pro finanční rok končící 30. září 2017.

Dodržování charty lidských práv

Nedodržování charty lidských práv bude řešeno pracovníkem odpovědným za dodržování pravidel ve skupině Dimension Data. Společnost Dimension Data má v rámci skupiny zaveden Etický kodex, který definuje jasné postupy pro hlášení všech podezřelých incidentů, jež souvisejí s neetickým chováním. To je podporováno horkou linkou pro oznamování etických problémů ze strany zaměstnanců. Problémy zaměstnanců, dodavatelů, partnerů nebo jakéhokoliv jiného účastníka jednání mohou být sdělovány prostřednictvím stejných kanálů, jako kterýkoliv jiný etický problém.

Toto prohlášení bylo schváleno správní radou společnosti Dimension Data PLC.
Na příkaz správní rady